بایگانی برچسب: کُلروفُرم

بررسی اطلاعات عملکردی کُلروفُرم به زبان ایلیا لایت

کُلروفرم در حروف سازی

کُلروفُرم حیاتی ترین مایع کاربردی در نابلوسازی است که نقش چسبانندگی پلکسی ها و قطعات رادر اجرا برعهده دارد و به علاوه ایمنی در کار لازم هست.

× پشتیبانی فروشگاه