بایگانی برچسب: چسب نئون

نکات ایمنی در استفاده از چسب های یک،دو ،سه

نکات ایمنی در چسب ها

هنگام استفاده ازچسب ازتهویه مناسب محل کاراطمینان حاصل کنید چون بخارات چسب درمحل چسبکاری وجود خواهند داشت زمان استفاده ازدستکش استفاده کنید.

× پشتیبانی فروشگاه